بسته دمو
بسته دمو
رایگان تست کنید
 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 2 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
 • traffic ترافیک : 2 ترابایت
Small Business
Small Business

4,104,000

percent 20

3,283,200

 • cpu پردازنده : 2 هسته
 • ram حافظه : 4 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
 • traffic ترافیک : 36 ترابایت
Startup
Startup

9,240,000

percent 20

7,392,000

 • cpu پردازنده : 4 هسته
 • ram حافظه : 8 گیگابایت
 • disk دیسک : 100 گیگابایت
 • traffic ترافیک : 60 ترابایت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

percent 20

11,356,800

 • cpu پردازنده : 6 هسته
 • ram حافظه : 12 گیگابایت
 • disk دیسک : 150 گیگابایت
 • traffic ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

percent 20

17,481,600

 • cpu پردازنده : 8 هسته
 • ram حافظه : 16 گیگابایت
 • disk دیسک : 250 گیگابایت
 • traffic ترافیک : 120 ترابایت
PAYG-6
PAYG-6
g1-medium1

139,044.74

percent 0

139,044.74

 • cpu پردازنده : 4 هسته
 • ram حافظه : 8 گیگابایت
 • disk دیسک : 75 گیگابایت
PAYG-10
PAYG-10
g1-medium5

331,861.12

percent 0

331,861.12

 • cpu پردازنده : 6 هسته
 • ram حافظه : 16 گیگابایت
 • disk دیسک : 300 گیگابایت
PAYG-8
PAYG-8
g1-medium3

254,409.88

percent 0

254,409.88

 • cpu پردازنده : 4 هسته
 • ram حافظه : 12 گیگابایت
 • disk دیسک : 250 گیگابایت
PAYG-9
PAYG-9
g1-medium4

253,601.12

percent 0

253,601.12

 • cpu پردازنده : 6 هسته
 • ram حافظه : 16 گیگابایت
 • disk دیسک : 150 گیگابایت
PAYG-7
PAYG-7
g1-medium2

178,559.74

percent 0

178,559.74

 • cpu پردازنده : 4 هسته
 • ram حافظه : 8 گیگابایت
 • disk دیسک : 150 گیگابایت
PAYG-1
PAYG-1
g1-small1

32,082.96

percent 0

32,082.96

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 1 گیگابایت
 • disk دیسک : 25 گیگابایت
PAYG-3
PAYG-3
g1-small3

57,656.68

percent 0

57,656.68

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 3 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
PAYG-2
PAYG-2
g1-small2

51,823.33

percent 0

51,823.33

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 2 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
PAYG-5
PAYG-5
g1-small5

89,898.20

percent 0

89,898.20

 • cpu پردازنده : 2 هسته
 • ram حافظه : 4 گیگابایت
 • disk دیسک : 75 گیگابایت
PAYG-4
PAYG-4
g1-small4

78,186.73

percent 0

78,186.73

 • cpu پردازنده : 2 هسته
 • ram حافظه : 2 گیگابایت
 • disk دیسک : 75 گیگابایت
PAYG-11
PAYG-11
g1-medium6

353,272.73

percent 0

353,272.73

 • cpu پردازنده : 6 هسته
 • ram حافظه : 24 گیگابایت
 • disk دیسک : 250 گیگابایت
PAYG-12
PAYG-12
g1-medium7

459,404.40

percent 0

459,404.40

 • cpu پردازنده : 6 هسته
 • ram حافظه : 24 گیگابایت
 • disk دیسک : 450 گیگابایت

پرسش و پاسخ