50 گیگ 3 ماهه +
50 گیگ 3 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,269,000

 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +
100 گیگ 6 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,369,000

 • حجم پایه : 50 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 12 ماهه +
200 گیگ 12 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,569,000

 • حجم پایه : 150 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +
100 گیگ 3 ماهه +
مودم Huawei B612

2,699,000

 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 6 ماهه +
200 گیگ 6 ماهه +
مودم Huawei B612

2,849,000

 • حجم پایه : 100 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +
400 گیگ 12 ماهه +
مودم Huawei B612

3,249,000

 • حجم پایه : 300 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت