50 گیگ 3 ماهه +
50 گیگ 3 ماهه +

1,269,000

 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +
100 گیگ 6 ماهه +

1,369,000

 • حجم پایه : 50 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
بسته دمو
بسته دمو
رایگان تست کنید
 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 2 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 2 ترابایت
200 گیگ 12 ماهه +
200 گیگ 12 ماهه +

1,569,000

 • حجم پایه : 150 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +
100 گیگ 3 ماهه +

2,699,000

 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Tester
Tester

1,656,000

20 percent

1,325,000

 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 1 گیگابایت
 • دیسک : 25 گیگابایت
 • ترافیک : 24 ترابایت
200 گیگ 6 ماهه +
200 گیگ 6 ماهه +

2,849,000

 • حجم پایه : 100 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +
400 گیگ 12 ماهه +

3,249,000

 • حجم پایه : 300 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 36 ترابایت
60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +

2,790,000

 • حجم هدیه : 60 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : 60 ترابایت
120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +

2,990,000

 • حجم هدیه : 120 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
 • ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

 • پردازنده : 8 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
 • ترافیک : 120 ترابایت
1 هسته
2 گیگابایت
50 گیگابایت

ماشین حساب

cpu

پردازنده (هسته)

ram

حافظه (گیگابایت)

disk

دیسک (گیگابایت)

(حداکثر میزان استفاده)

cpu پردازنده (هسته)

ram حافظه (گیگابایت)

disk دیسک (گیگابایت)

(حداکثر میزان استفاده)
50 گیگ 3 ماهه +
50 گیگ 3 ماهه +

1,269,000

 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +
100 گیگ 6 ماهه +

1,369,000

 • حجم پایه : 50 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
بسته دمو
بسته دمو
رایگان تست کنید
 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 2 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 2 ترابایت
200 گیگ 12 ماهه +
200 گیگ 12 ماهه +

1,569,000

 • حجم پایه : 150 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +
100 گیگ 3 ماهه +

2,699,000

 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Tester
Tester

1,656,000

20 percent

1,325,000

 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 1 گیگابایت
 • دیسک : 25 گیگابایت
 • ترافیک : 24 ترابایت
200 گیگ 6 ماهه +
200 گیگ 6 ماهه +

2,849,000

 • حجم پایه : 100 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +
400 گیگ 12 ماهه +

3,249,000

 • حجم پایه : 300 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 36 ترابایت
60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +

2,790,000

 • حجم هدیه : 60 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : 60 ترابایت
120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +

2,990,000

 • حجم هدیه : 120 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
 • ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

 • پردازنده : 8 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
 • ترافیک : 120 ترابایت
50 گیگ 3 ماهه +
50 گیگ 3 ماهه +

1,269,000

حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
50 گیگ 3 ماهه +
حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
50 گیگ 3 ماهه +

1,269,000

100 گیگ 6 ماهه +
100 گیگ 6 ماهه +

1,369,000

حجم پایه : 50 گیگ
حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +
حجم پایه : 50 گیگ
حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +

1,369,000

بسته دمو
بسته دمو
رایگان تست کنید
پردازنده : 1 هسته
حافظه : 2 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 2 ترابایت
بسته دمو
پردازنده : 1 هسته
حافظه : 2 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 2 ترابایت
بسته دمو
رایگان تست کنید
200 گیگ 12 ماهه +
200 گیگ 12 ماهه +

1,569,000

حجم پایه : 150 گیگ
حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 12 ماهه +
حجم پایه : 150 گیگ
حجم هدیه : 50 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 12 ماهه +

1,569,000

100 گیگ 3 ماهه +
100 گیگ 3 ماهه +

2,699,000

حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +
حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +

2,699,000

Tester
Tester

1,656,000

20 percent

1,325,000

پردازنده : 1 هسته
حافظه : 1 گیگابایت
دیسک : 25 گیگابایت
ترافیک : 24 ترابایت
Tester
پردازنده : 1 هسته
حافظه : 1 گیگابایت
دیسک : 25 گیگابایت
ترافیک : 24 ترابایت
Tester

1,656,000

20 percent

1,325,000

200 گیگ 6 ماهه +
200 گیگ 6 ماهه +

2,849,000

حجم پایه : 100 گیگ
حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 6 ماهه +
حجم پایه : 100 گیگ
حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 6 ماهه +

2,849,000

400 گیگ 12 ماهه +
400 گیگ 12 ماهه +

3,249,000

حجم پایه : 300 گیگ
حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +
حجم پایه : 300 گیگ
حجم هدیه : 100 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +

3,249,000

Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

پردازنده : 2 هسته
حافظه : 4 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 36 ترابایت
Small Business
پردازنده : 2 هسته
حافظه : 4 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 36 ترابایت
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +

2,790,000

حجم هدیه : 60 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
60 گیگ 6 ماهه +
حجم هدیه : 60 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
60 گیگ 6 ماهه +

2,790,000

Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

پردازنده : 4 هسته
حافظه : 8 گیگابایت
دیسک : 100 گیگابایت
ترافیک : 60 ترابایت
Startup
پردازنده : 4 هسته
حافظه : 8 گیگابایت
دیسک : 100 گیگابایت
ترافیک : 60 ترابایت
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +

2,990,000

حجم هدیه : 120 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
120 گیگ 12 ماهه +
حجم هدیه : 120 گیگ
سرعت : 4 تا 40 مگابیت
120 گیگ 12 ماهه +

2,990,000

Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

پردازنده : 6 هسته
حافظه : 12 گیگابایت
دیسک : 150 گیگابایت
ترافیک : 96 ترابایت
Professional Pack
پردازنده : 6 هسته
حافظه : 12 گیگابایت
دیسک : 150 گیگابایت
ترافیک : 96 ترابایت
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

پردازنده : 8 هسته
حافظه : 16 گیگابایت
دیسک : 250 گیگابایت
ترافیک : 120 ترابایت
Enterprise Pack
پردازنده : 8 هسته
حافظه : 16 گیگابایت
دیسک : 250 گیگابایت
ترافیک : 120 ترابایت
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

مزایای سرویس زیرساخت ابری مبین نت

راه اندازی سریع
استفاده از دیتاسنترهای مجهز و قدرتمند
عدم نیاز به نگهداری
تضمین SLA ۹۹٪
عدم نیاز به اختصاص فضای فیزیکی
امکان مانیتورینگ و تحلیل گزارشها در لحظه
پرداخت هزینه به ازای استفاده از سرویس
عدم نیاز به اختصاص تجهیزات نصب
دسترسی سریع جهت افزایش و یا کاهش منابع

پرسش و پاسخ

 • حداقل زمان استفاده از سرویس پشتیبانی چقدر است؟

  هیچ محدودیت زمانی‌ در مورد استفاده از خدمات پشتیبانی‌ وجود ندارد.

 • برای تماس با پشتیبانی چه مراحلی را باید بگذرانیم؟

 • حداقل شارژ برای استفاده از سرویس‌ پشتیبانی مبین‌نت چقدر است؟

راهکارهای اختصاصی برای کسب و کار شما

ما در مبین نت به منظور جلب رضایت مشترکین عزیز قابلیت اختصاصی سازی سرویس زیرساخت ابری را برای کسب و کارهای گوناگون فراهم کرده ایم. در صورتی که کسب و کار شما نیازمند تجهیزات سخت افزاری ابری یا زیرساخت های نگهداری متفاوت از طرح های پیشنهادی است، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما مطابق نیاز کسب و کار شما، سرویس مورد نظر را در اختیارتان قرار دهند

1575

راهکارهای اختصاصی برای کسب و کار شما

ما در مبین نت به منظور جلب رضایت مشترکین عزیز قابلیت اختصاصی سازی سرویس زیرساخت ابری را برای کسب و کارهای گوناگون فراهم کرده ایم. در صورتی که کسب و کار شما نیازمند تجهیزات سخت افزاری ابری یا زیرساخت های نگهداری متفاوت از طرح های پیشنهادی است، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما مطابق نیاز کسب و کار شما، سرویس مورد نظر را در اختیارتان قرار دهند

call 1575